Kalendarim życia i posługi

2011-01-15 20:13

 

1901

 • 3 VIII W Zuzeli, wsi położonej na pograniczu Mazowsza i Podlasia, w rodzinie Julianny z Karpiów i Stanisława urodził się Stefan Wyszyński.
 • 5 VIII Otrzymuje chrzest w kościele parafialnym w Zuzeli.

 

1910

 • 1910 Przeprowadzenie się rodziców Stefana do Andrzejewa (pow. Ostrów Mazowiecka).
 • 31 X Umiera matka Stefana, Juliana Wyszyńska (pochowana na cmentarzu w Andrzejewie).

 

1912-1914

 • Lata nauki w gimnazjum im. W. Górskiego w Warszawie.

 

1913

 • VII/VIII W parafii Andrzejewo otrzymuje sakrament bierzmowania z rąk bpa Juliana Nowowiejskiego (dokładna data nie jest znana).

 

1914-1917

 • Z powodu trwania I wojny światowej uczęszcza do gimnazjum im. ks. Piotra Skargi w Łomży.

 

1917-1920

 

 • Uczęszcza do gimnazjum im. św. Piusa X we Włocławku.

 

1920

 • 20-25 V Zdaje egzaminy maturalne w Liceum im. Św. Piusa X we Włocławku.
 • 25 IX Wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

 

1924

 • 3 VIII Otrzymuje w kaplicy Matki Bożej w katedrze włocławskiej święcenia kapłańskie z rąk bpa W. Owczarka - biskupa pomocniczego ordynariusza włocławskiego i bpa St. Zdzitowieckiego.
 • 5 VIII Msza św. prymicyjna w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze.
 • 1 X Rozpoczyna pracę jako wikariusz parafii katedralnej we Włocławku. Obejmuje także stanowisko redaktora dziennika „Słowo Kujawskie”.

 

1925

 • 9 X Za zgodą bp. Stanisława Zdzitowieckiego rozpoczyna studia licencjackie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa Kanonicznego i sekcji społeczno-ekonomicznej w zakresie prawa kanonicznego.

 

1927

 • 10 XII W auli uniwersyteckiej składa egzamin licencjacki i uzyskuje tytuł licencjata prawa kanonicznego. Protokół podpisali: o. Józef Gommar Michiels - dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego i ks. Józef Kruszyński - rektor

 

1929

 • 22 VI Uzyskuje doktorat z prawa kanonicznego na podstawie rozprawy „Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły”.
 • VII Rektorat KUL na podstawie przedłożonej przez ks. dr Stefana Wyszyńskiego pracy, wykazującej wysoki poziom naukowy, po wysłuchaniu opinii księży profesorów, zwłaszcza ks. Władysława Korniłowicza wysyła ks. Wyszyńskiego na roczne stypendium do katolickich ośrodków naukowych Europy Zachodniej. Ks. Stefan Wyszyński odbywa podróż naukową jako stypendysta: do Austrii, Włoch, Francji, Belgii, Holandii i Niemiec.

 

1930

IX Obejmuje obowiązki wikariusza w Przedczu Kujawskim.

 

1931

15 IX Obejmuje obowiązki wikariusza w bazylice katedralnej we Włocławku i równocześnie zostaje mianowany profesorem w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.

 

1932

 • I Obejmuje obowiązki redaktora miesięcznika „Ateneum Kapłańskie”.
 • 13 I Zostaje mianowany promotorem sprawiedliwości i obrońcą węzła małżeńskiego przy sądzie biskupim we Włocławku.

 

1933-1939

 • Prowadzi pracę społeczno-oświatową w Chrześcijańskich Związkach Zawodowych we Włocławku, prowadzi Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy, kieruje Sodalicją Mariańską Ziemian.

 

1937

 • 4 XI Mianowany członkiem Rady Społecznej przy Prymasie Polski kard. A. Hlondzie.

 

1939-1940

 • 14 IX Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Włocławka, z upoważnienia rektora pertraktuje z Niemcami w sprawie dalszego funkcjonowania seminarium duchownego.
 • 16 IX Na polecenie bp. Karola Radońskiego wyrusza z klerykami ostatniego roku do Lublina, z prośbą o udzielenie przybyłym święceń kapłańskich, jednakże działania wojenne prowadzone już na wschodnich terenach RP zmuszają ich do powrotu do Włocławka.
 • 19-30 IX W seminarium włocławskim prowadzi wbrew zakazowi Niemców wykłady dla kleryków ze wszystkich kursów.
 • 5 X Na polecenie bpa M. Kozala opuszcza Włocławek, wobec niebezpieczeństwa aresztowania przez Gestapo. W kilka godzin potem pozostający jeszcze we Włocławku klerycy i księża zostają aresztowani przez Gestapo i wywiezieni do obozu koncentracyjnego w Dachau.
 • 16 XI Przybywa do rodzinnego domu we Wrociszewie tam ukrywa się przed aresztowaniem do 1940 r., a później w Kozłówce na Lubelszczyźnie i w Żułowie.

 

1941

 • 22-26 VIII Wobec znacznego nawrotu gruźlicy postanawia wyjechać na dłuższe leczenie do Zakopanego.
 • 21 X Zostaje zatrzymany przez Gestapo i przesłuchiwany, jeszcze tego samego dnia wyjeżdża do Żułowa k. Zamościa i tam pozostaje jako kapelan sióstr franciszkanek.

 

1942

 • XI Obejmuje obowiązki kapelana Zakładu dla Niewidomych w Laskach.

 

1944

 • VIII-IX W okresie Powstania Warszawskiego pełni obowiązki jednego z kapelanów Grupy „Kampinos” AK działającego w Laskach i okolicy oraz szpitala powstańczego w Laskach.

 

1945

 • Wraca do Włocławka. Zakłada tygodnik „Ład Boży”. Mianowany zostaje rektorem Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, mającego czasową siedzibę na plebanii w Lubrańcu. Pełni równocześnie obowiązki proboszcza w dwóch sąsiednich parafiach.
 • 15 VIII Mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Włocławskiej. Pod pseudonimem dr Stefan Zuzelski wydaje pracę „Stolica Apostolska a świat powojenny”.

 

1946

 • 25 III Zostaje mianowany przez kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski biskupem w Lublinie.
 • 4-11 V Odprawia rekolekcje na Jasnej Górze przed otrzymaniem sakry biskupiej.
 • 12 V Otrzymuje na Jasnej Górze sakrę biskupią z rąk kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski, współkonsekratorami są bp Karol Radoński z Włocławka i bp Stanisław Czajka z Częstochowy.
 • 22-24 V Po raz pierwszy uczestniczy w Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
 • 25 V Odbywa ingres do katedry lubelskiej.
 • 28 IX Wygłasza przemówienie nad trumną prał. Władysława Korniłowicza, swego profesora i kierownika duchowego.

 

1947

 • 7-8 VI Jako biskup lubelski podejmuje Księży Kardynałów: Prymasa Polski A. Hlonda i Prymasa B. Griffina.
 • 3 VIII Dokonuje konsekracji biskupa Zdzisława Golińskiego (jest to pierwsza sakra biskupia jakiej udzielił bp S. Wyszyński).
 • 4-10 IX Bierze udział w obradach Episkopatu na Jasnej Górze. Wygłasza kazanie, podczas uroczystości przed jasnogórskim sanktuarium.

 

1948

 • 26 X Uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski.
 • 12 XI Mianowany przez Piusa XII arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim. Z arcybiskupstwem gnieźnieńskim związane są tytuł i obowiązki Prymasa Polski.


 

 

1949

 • 2 II Odbywa ingres do Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie.
 • 6 II Odbywa ingres do prokatedry warszawskiej.
 • 9-19 II Odbywa na Jasnej Górze rekolekcje po objęciu obowiązków Prymasa Polski.

 

1950

 • 14 IV Podpisane zostaje porozumienie między rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Episkopatem.

 

1951

 • 3 II Na zaproszenie Bolesława Bieruta, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadza rozmowę dotyczącą polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych.

 

 • 18 II Udziela jurysdykcji kanonicznej wikariuszom kapitulnym wybranym przez Rady Diecezjalne, po zniesieniu przez władze państwowe administratur apostolskich ustanowionych na Ziemiach Zachodnich i Północnych przez kard. A. Hlonda w 1945 r.
 • 4 IV Przybywa do Rzymu w towarzystwie bpa Michała Klepacza z Łodzi i ks. Antoniego Baraniaka, swego sekretarza.
 • 9 IV Przyjęty na audiencji przez papieża Piusa XII.
 • 27 IV Przyjęty po raz drugi na audiencji przez Piusa XII.
 • 1 V Kończy pobyt w Rzymie.
 • 12 V Spotyka się z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Bolesławem Bierutem.

 

1952

 • 29 XI Ogłoszona zostaje lista dwudziestu czterech nowo mianowanych kardynałów. Wśród nich metropolita gnieźnieński i warszawski ks. abp Stefan Wyszyński, Prymas Polski.

 

1953

 • 12 I W dniu, w którym abp. Stefan Wyszyński został na konsystorzu w Rzymie kreowany i ogłoszony kardynałem, miał otrzymać kapelusz kardynalski jednak odmowy przez władze państwowe zgody na wyjazd do Rzymu, tego dnia dokonuje poświęcenia Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej w Warszawie i odbiera homagium od obecnych kapłanów.
 • 25 IX Wygłasza kazanie w kościele św. Anny w Warszawie. Późnym wieczorem otrzymuje decyzję Rady Ministrów zakazującą dalszego pełnienia funkcji kościelnych. Zostaje wywieziony nocą z Domu Arcybiskupów Warszawskich w nieznanym kierunku. Później przyszła wiadomość, że miejsce odosobnienia Księdza Prymasa było w Rywałdzie Królewskim koło Grudziądza, w klasztorze kapucynów, których usunięto z budynku.
 • 12 X Zostaje przewieziony z Rywałdu do Stoczka Warmińskiego koło Lidzbarka.
 • 8 XII Dokonuje Aktu Osobistego Oddania się przez ręce Matki Najświętszej w całkowitą niewolę Chrystusowi.

 

1954

 • 6 X Zostaje przewieziony samolotem ze Stoczka do Prudnika Śląskiego.

 

1955

 • 29 X Przewieziony z Prudnika do Komańczy, do klasztoru sióstr nazaretanek. W nowym miejscu odosobnienia pisze „Rozmyślania na tle roku liturgicznego” i „List do moich kapłanów”.

 

1956

 • 16 V Układa „Jasnogórskie Śluby Narodu”.
 • V-VI Przygotowuje komentarz do przyrzeczeń zawartych w Ślubach, których tekst został złożony na Jasnej Górze 26 VIII.
 • 26 X Po trzech latach odosobnienia powraca do Warszawy. Obejmuje na nowo swoje obowiązki pasterskie.

 

1957

 • 14 I Na zaproszenie prezesa Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza, przeprowadza w gmachu Rady Ministrów rozmowę z premierem w sprawach dotyczących stosunków między Kościołem a Państwem.
 • 2 IV Przybywa na Jasną Górę po raz pierwszy od uwolnienia.
 • 1 V Spotyka się z I sekretarzem KC PZPR Władysławem Gomułką i prezesem Rady Ministrów Józefem Cyrankiewiczem i przeprowadza rozmowę w związku ze swym wyjazdem do Rzymu.
 • 3 V Rozpoczyna uroczyście na Jasnej Górze Wielką Nowennę przed Tysiącleciem Chrztu Polski.
 • 6 V Wyjeżdża do Rzymu.
 • 14 V Przyjęty na audiencji przez papieża Piusa XII. Po 45-minutowej rozmowie odbywa się papieska audiencja dla biskupów polskich, duchowieństwa i Polonii włoskiej. Papież dokonuje poświęcenia kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, który nawiedzi później wszystkie parafie w Polsce.
 • 18 V Otrzymuje z rąk Piusa XII pierścień i kapelusz kardynalski.
 • 30 V Obejmuje kościół tytularny - bazylikę Matki Bożej na Zatybrzu.
 • 13 VI Wraz z księżmi polskimi i Polakami przebywającymi w Rzymie, zostaje przyjęty przez Piusa XII na audiencji pożegnalnej.
 • 17 VI Powraca do Warszawy.

 

1958

 • 11 I Odbywa rozmowę z I sekretarzem KC PZPR Władysławem Gomułką i premierem Józefem Cyrankiewiczem, podczas której omówiono całokształt stosunków Kościół - Państwo. Nie osiągnięto uzgodnień. Po tym spotkaniu rozpoczyna się ofensywa władz państwowych przeciw Kościołowi i milenijnemu programowi Prymasa.
 • 20 X Udaje się do Rzymu na konklawe po śmierci papieża Piusa XII.
 • 25 X Rozpoczyna się konklawe.
 • 28 X Składa po raz pierwszy homagium nowo wybranemu Ojcu Św. Janowi XXIII (kard. A.G. Roncalli).
 • 4 XI Uczestniczy w koronacji Jana XXIII.
 • 14 XI Przyjęty na audiencji przez Jana XXIII.
 • 15 XII Uczestniczy w tajnym konsystorzu.
 • 17 XII Przyjęty na audiencji pożegnalnej przez Ojca Św.
 • 18 XII Bierze udział w konsystorzu publicznym, podczas którego ogłoszeni zostają nowi członkowie Kolegium Kardynalskiego.

 

1959

 • 12 I Uczestniczy w Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana w Warszawie w uroczystych obchodach dwusetnej rocznicy erygowania Seminarium.

 

1960

 • 11 I Odbywa rozmowę z I sekretarzem KC PZPR Władysławem Gomułką.
 • 9 VI Dokonuje konsekracji archikatedry warszawskiej św. Jana Chrzciciela, po jej odbudowie.

 

1961

 • 19 V Wygłasza w Laskach przemówienie podczas pogrzebu Matki Elżbiety Czackiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.

 

1962

 • 6 II Zamyka diecezjalny proces kanoniczny sługi Bożego O. Maksymiliana Kolbego.
 • 14 II Wyjeżdża do Rzymu, celem wzięcia udziału w pracach Komisji Centralnej Przygotowawczej Soboru Watykańskiego II.
 • 17 II Przyjęty na audiencji prywatnej przez Jana XXIII.
 • 19 II Uczestniczy w sesji Komisji Centralnej Przygotowawczej Soboru Watykańskiego II, na której Jan XXIII wygłasza pochwałę Matki Bożej Jasnogórskiej, pod opiekę której oddaje prace Komisji Centralnej.
 • 22 II Bierze udział w publicznej audiencji Jana XXIII w Bazylice św. Piotra dla kaznodziejów wielkopostnych miasta Rzymu i dla Komisji Centralnej.
 • 25 II Przyjęty zostaje przez Jana XXIII w gabinecie prywatnym. Uczestniczy w Angelus Domini i błogosławieństwie Ojca Św. dla wiernych, zebranych na placu św. Piotra. Z polecenia Papieża ukazuje się w oknie błogosławieństw przy Jego boku.
 • 8 III Przyjęty na pożegnalnej audiencji przez Jana XXIII. Podczas audiencji Papieża dla Polonii rzymskiej wygłasza przemówienie.
 • 24 IV Otwiera Synod Archidiecezji Gnieźnieńskiej, który obraduje w dniach 24-27 kwietnia.
 • 6 X Wyjeżdża na pierwszą Sesję Soboru Watykańskiego II.
 • 8 X Przyjęty na audiencji prywatnej przez Jana XXIII. Potem uczestniczy w posłuchaniu dla Ojców Soborowych z Polski.
 • 11 X Uczestniczy w otwarciu Soboru Watykańskiego II w Bazylice św. Piotra.
 • 13 XI Podejmuje Jana XXIII, który w kościele św. Andrzeja na Kwirynale składa hołd św. Stanisławowi Kostce.
 • 25 XI Na audiencji pożegnalnej u Jana XXIII wygłasza przemówienie w imieniu biskupów z Polski.
 • 8 XII Uczestniczy w zakończeniu I sesji Soboru Watykańskiego II.

 

1963

 • 26 IV Odbywa rozmowę z I sekretarzem KC PZPR Władysławem Gomułką. Tematyka dotyczy między innymi stosunków dyplomatycznych między PRL a Stolicą Apostolską.
 • 6 V Wyjeżdża do Rzymu.
 • 9 V Przyjęty na dwugodzinnej audiencji przez Jana XXIII w wieży św. Jana w Ogrodach Watykańskich.
 • 10 V Uczestniczy w uroczystościach wręczenia Janowi XXIII Pokojowej Nagrody Balzana.
 • 20 V Przyjęty z abpem A. Baraniakiem, abpem B. Kominkiem, bpem F. Jopem na audiencji przez Jana XXIII.
 • 10 VI Wyjeżdża do Rzymu na konklawe, po śmierci Jana XXIII.
 • 12 VI Składa polskie kwiaty na grobie zmarłego Papieża.
 • 19 VI Początek konklawe.
 • 21 VI Wybór Pawła VI (kard. J. B. Montini) - składa pierwsze homagium.
 • 30 VI Uczestniczy w uroczystości koronacji Pawła VI.
 • 4 VII Przyjęty na audiencji pożegnalnej przez Pawła VI.
 • 25 IX Wyjeżdża na II Sesję Soboru Watykańskiego II, która trwa do 4 grudnia.
 • 29 IX Uczestniczy w otwarciu II Sesji Soboru. Przyjęty na audiencji przez Pawła VI w prywatnych apartamentach. Wręcza Ojcu św. kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
 • 16 X Przyjęty wraz z polskimi Ojcami Soborowymi przez Pawła VI. Podczas audiencji wygłasza przemówienie.
 • 4 XI W auli soborowej w obecności Pawła VI, Ojców Soborowych, alumnów i korpusu dyplomatycznego wygłasza odczyt na 400-lecie powołania do życia przez Sobór Trydencki seminariów duchownych.
 • 2 XII Przyjęty na audiencji przez Pawła VI
 • 3 XII W Bazylice św. Piotra uczestniczy w obecności Pawła VI w uroczystości zakończenia obchodów 400-lecia Soboru Trydenckiego.
 • 4 XII W Bazylice św. Piotra uczestniczy w sesji publicznej Soboru Watykańskiego II, podczas której Paweł VI ogłasza Konstytucję o Liturgii i inne dokumenty.

 

1964

 • 6 V W Rzymie przyjęty przez Pawła VI na godzinnej audiencji.
 • 17 V Uczestniczy w celebrze pontyfikalnej Pawła VI na uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Przyjęty na prywatnej audiencji przez Pawła VI i zaproszony na wieczerzę wraz z ks. prał. Franciszkiem Mączyńskim - Rektorem Instytutu Polskiego.
 • 3 IX Wraz z Episkopatem Polski w Kaplicy Jasnogórskiej oddaje się Matce Najświętszej w niewolę za Kościół.
 • 8 IX W Krakowie, w katedrze na Wawelu, bierze udział w uroczystej sesji z okazji 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 1 IX Uczestniczy w rozpoczęciu III Sesji Soboru Watykańskiego II, która trwa do 21 listopada.
 • 15 IX Przyjęty przez Pawła VI na audiencji składa Memoriał Episkopatu Polski o ogłoszenie Matki Najświętszej Matką Kościoła i poświęcenie Jej Niepokalanemu Sercu całego świata.
 • 16 IX Przemawia na kongregacji generalnej Soboru na rzecz oddania Kościoła Sercu NMP i ogłoszenia Maryi Matką Kościoła.
 • 4 XI Na audiencji polskich Ojców Soborowych u Pawła VI przemawia w imieniu polskich biskupów.
 • 21 XI Uczestniczy w publicznej Sesji Soboru, podczas której Paweł YI ogłasza Maryję - Matką Kościoła. Przyjęty przez Pawła ''I na audiencji pożegnalnej.

 

1965

 • 11 V Przyjęty przez Pawła VI na godzinnej audiencji.
 • 20 V Przyjęty na pożegnalnej audiencji przez Pawła VI.
 • 1 IX Przewodniczy w uroczystej sesji Episkopatu Polski w katedrze wrocławskiej z okazji 20-lecia powrotu do Macierzy Ziem Zachodnich i Północnych.
 • 11 IX Wyjeżdża z polskimi biskupami na Sobór.
 • 14 IX Uczestniczy w koncelebrze pontyfikalnej Pawła VI na otwarcie IV Sesji Soboru Watykańskiego II w gronie członków prezydium Soboru, moderatorów i Sekretariatu. Uczestniczy w procesji pokutnej pod przewodnictwem Pawła VI z Basilica Sessoriana do bazyliki św. Jana na Lateranie.
 • 16 IX Przyjęty na prywatnej audiencji przez Pawła VI składa petycję o list do Narodu Polskiego na Tysiąclecie Chrztu Polski. Powiadamia Ojca Św. o podjętej w Polsce akcji oddania się diecezji i parafii w macierzyńską niewolę Maryi.
 • 5 X Uczestniczy w powitaniu Pawła VI wracającego z ONZ.
 • 13 XI Przyjęty przez Pawła VI wraz z polskimi Ojcami Soborowymi. Wygłasza akt milenijny do Ojca Św. w imieniu Kościoła w Polsce.
 • 8 XII Uczestniczy w sesji publicznej zamykającej Sobór Watykański II.
 • 9 XII Przyjęty przez Pawła VI na audiencji pożegnalnej.
 • 19 XII W kościele Najczystszego Serca Maryi na Grochowie w Warszawie wygłasza kazanie, w którym mówi rn.in. o Orędziu Episkopatu Polski do biskupów niemieckich na Tysiąclecie Chrztu Polski (list ten spotkał się z burzliwą reakcją władz państwowych i krajowych środków masowego przekazu). Orędzie to było jednym z wielu, jakie zostały skierowane przez biskupów polskich do Episkopatów świata z racji Milenium Chrześcijaństwa w Polsce.

 

1966

 • 1 I Uczestniczy w sumie pontyfikalnej celebrowanej w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie przez bpa Lucjana Bernackiego. Wygłasza przemówienie na otwarcie Roku Tysiąclecia Chrztu Polski.
 • 9 IV W Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie uczestniczy w liturgii Wigilii Wielkosobotniej oraz w uroczystym odnowieniu przyrzeczeń Chrztu św. w liturgiczną rocznicę Tysiąclecia Chrztu Polski.
 • 15 -16 IV Przewodniczy w Seminarium Prymasowskim w Gnieźnie uroczystej Konferencji Episkopatu Polski z okazji Sacrum Poloniae Millennium.
 • 17 IV Uczestniczy w uroczystościach milenijnych archidiecezji poznańskiej.
 • 3 V Przewodniczy uroczystościom milenijnym na Jasnej Górze. Wygłasza powitanie jako legat Pawła VI oraz kazanie w czasie sumy; składa Akt Oddania Polski w macierzyńską niewolę Bogurodzicy, udziela błogosławieństwa apostolskiego. Nakłada nowe, milenijne, korony na Cudowny Obraz Matki Bożej Częstochowskiej.
 • 7 V Uczestniczy w uroczystościach milenijnych archidiecezji krakowskiej.
 • 8 V Przewodniczy Milenijnej Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski na Wawelu.
 • 22 V Uczestniczy w uroczystościach milenijnych diecezji katowickiej w Piekarach Śląskich.
 • 28-29 V Uczestniczy w uroczystościach milenijnych diecezji, gdańskiej.
 • 5 VI Uczestniczy w uroczystościach milenijnych diecezji lubelskiej.
 • 18 VI Uczestniczy w diecezjalnych uroczystościach milenijnych w Olsztynie.
 • 21-26 VI Uczestniczy w uroczystościach milenijnych archidiecezji warszawskiej.
 • 29 VI Uczestniczy w uroczystościach milenijnych archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji włocławskiej.
 • 2-3 VII Uczestniczy w uroczystościach milenijnych diecezji sandomierskiej.
 • 16-17 VII Uczestniczy w uroczystościach milenijnych diecezji kieleckiej.
 • 23-2 VII Uczestniczy w uroczystościach milenijnych diecezji tarnowskiej.
 • 6-7 VII Uczestniczy w diecezjalnych uroczystościach milenijnych w Łomży.
 • 14-14 VII Uczestniczy w uroczystościach milenijnych w Opolu.
 • 20-21 VIII Uczestniczy w uroczystościach milenijnych diecezji przemyskiej.
 • 10-11 IX Uczestniczy w uroczystościach milenijnych diecezji chełmińskiej.
 • 17-18 IX Uczestniczy w uroczystościach milenijnych diecezji siedleckiej.
 • 1-2 X Uczestniczy w uroczystościach milenijnych diecezji w Drohiczynie.
 • 8-9 X Uczestniczy w uroczystościach milenijnych w diecezji włocławskiej.
 • 16 -17 X Uczestniczy w diecezjalnych uroczystościach milenijnych w Trzebnicy i we Wrocławiu.
 • 23 X Uczestniczy w uroczystościach milenijnych archidiecezji w Lubaczowie.
 • 5-6 XI Uczestniczy w uroczystościach milenijnych w Zielonej Górze i Gorzowie.
 • 12-13 XI Uczestniczy w uroczystościach milenijnych diecezji płockiej.
 • 15-20 XI Uczestniczy w uroczystościach milenijnych archidiecezji w Białymstoku.
 • 28 XI Odprawia mszę św. dziękczynną w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze na zakończenie pielgrzymki biskupów szlakami historycznymi Tysiąclecia.

 

1967

 • 1 I Uczestniczy w zakończeniu uroczystości milenijnych w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie.
 • 1-4 II Przyjmuje wysłannika Pawła VI mons. A. Casaroli.
 • 12 III Przyjmuje mons. A. Casaroli po jego powrocie z Rzymu.
 • 13 III Wyjeżdża do Gniezna z mons. A. Casaroli i podejmuje go w Seminarium Prymasowskim. W Bazylice Prymasowskiej w czasie uroczystego powitania mons. A. Casaroli wygłasza przemówienie.
 • III Wielki Post. Inauguruje Społeczną Krucjatę Miłości.
 • 10-11 VI Uczestniczy w uroczystościach milenijnych diecezji łódzkiej.
 • 20 VIII Bierze udział w Rostkowie w uroczystościach 400-lecia urodzin św. Stanisława Kostki.
 • 29 IX - 29 X Nie uczestniczy w Synodzie Biskupów w Rzymie z powodu nieotrzymania od władz państwowych zgody na wyjazd z kraju.

 

1968

 • 30 VI W ramach uroczystości tysiąclecia biskupstwa w Poznaniu odprawia mszę św. dla zakonnic i wygłasza przemówienie. Uczestniczy w uroczystościach tysiąclecia biskupstwa w Poznaniu i wygłasza Słowo Boże.
 • 4 XI Wyjeżdża do Rzymu „ad limina Apostolorum”.
 • 7 XI Przyjęty przez Pawła VI na prywatnej audiencji.
 • 10 XI Przyjęty przez Ojca św. w prywatnych apartamentach na obiedzie.
 • 7 XII Przyjęty wraz z biskupami polskimi przez Ojca Św. wygłasza przemówienie w imieniu Episkopatu Polski.
 • 11 XII Powraca do Warszawy.
 • 20 XII W Laskach koło Warszawy bierze udział w sesji jubileuszowej z okazji 50-lecia Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża i Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.

 

1969

 • 17 V Przyjmuje Generała Towarzystwa Jezusowego o. P. Aruppe.
 • 18 V We Włocławku bierze udział w uroczystości 400-lecia powstania włocławskiego Seminarium Duchownego. Wygłasza kazanie w katedrze.
 • 26 VIII Ogłasza list Pasterski „Do ludzi dobrej woli”. inauguruje na Jasnej Górze dzieło „Pomocników Matki Kościoła”,
 • 7 X Wyjeżdża na Synod Nadzwyczajny do Rzymu.
 • 11 X Bierze udział w otwarciu Synodu Nadzwyczajnego w Kaplicy Sykstyńskiej w obecności Ojca Świętego.
 • 13 X W obecności Ojca Św. wygłasza przemówienie na sesji Synodu Nadzwyczajnego.
 • 28 X Msza św. w klinice przy via Flaminia. Pobyt w klinice do 24 XI.
 • 3 XI Mons. P. Macchi i mons. P. Marcinkus - w imieniu Ojca Św. przynoszą Prymasowi Polski pozdrowienia i książki.
 • 15 XII Przyjęty przez Ojca św. na prywatnej audiencji pożegnalnej. Na audiencji wspólnej dla biskupów i rektorów Polskich Misji Zagranicznych dla Duszpasterstwa Emigracji wygłasza przemówienie do Ojca Św. Uczestniczy w tajnym, półpublicznym i publicznym konsystorzu. Przyjmuje abpa A. Casaroli. Wraz z biskupami polskimi opuszcza Rzym. 16 XII. Wraca do Warszawy.


1970

 • 15 II W nocy dysponuje na śmierć Stanisława Wyszyńskiego, swego Ojca, który wkrótce umiera. Przewodniczy modlitwom Rodziny przy zwłokach śp. Ojca.
 • 18 II Przewodniczy obrzędom pogrzebowym śp. Stanisława Wyszyńskiego i odprowadza Jego ciało na miejsce spoczynku na cmentarzu parafialnym we Wrociszewie w pogrzebie bierze udział kard. K. Wojtyła.
 • 10 X Wyjazd z Warszawy do Rzymu.
 • 17 X Przyjęty na audiencji przez Pawla VI.
 • 25 X Uczestniczy w Bazylice św. Piotra w uroczystej kanonizacji 40 Męczenników angielskich.
 • 8 XI Przyjęty przez Ojca Świętego Pawła VI na obiedzie i na rozmowie.
 • 9 XI Przyjęty wraz z biskupami polskimi i kardynałem Karolem Wojtyłą na audiencji pożegnalnej przez Ojca Św. Wyjeżdża z Rzymu do Polski.
 • 25 XII W archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie sprawuje celebrę pontyfikalną, po której wygłasza apel w związku z tragicznymi zajściami na Wybrzeżu.
 • Lata 1971-1981
 • 1971
 • 3 III W gmachu Rady Ministrów przeprowadza rozmowę z premierem P. Jaroszewiczem na temat normalizacji stosunków między Kościołem i Państwem.
 • 5 IX Z całym Episkopatem Polski dokonuje, na Szczycie Jasnogórskim, Aktu oddania ludzkości Matce Kościoła. Podczas celebry pontyfikalnej kardynała K. Wojtyły, wygłasza Słowo Boże.
 • 20 IX Wyjeżdża do Rzymu na Synod Biskupów.
 • 30 IX W Kaplicy Sykstyńskiej uczestniczy w celebrze pontyfikalnej Pawła VI na otwarcie prac Synodu Biskupów w nowej Auli Synodalnej.
 • 11 X Uczestniczy w Kongregacji Plenarnej Synodu, który trwa do 6 listopada. Przyjęty przez Ojca Św. na prywatnej audiencji - dziękuje za wyznaczenie beatyfikacji O. Maksymiliana Kolbego oraz za osobiste uczestnictwo Papieża w tej uroczystości.
 • 17 X W Bazylice św. Piotra uczestniczy w beatyfikacji O. Maksymiliana Marii Kolbego. Bierze udział w koncelebrze z Ojcem Św. Zaproszony przez Ojca Świętego na obiad z kard. K. Wojtyłą i bpem Wł. Rubinem.
 • 18 X Bierze udział w audiencji publicznej Ojca Św. Pawła VI dla pielgrzymów na beatyfikację bł. Maksymiliana. Przemawia do Ojca św. w imieniu swych rodaków. Wręcza Papieżowi jako dar polskich biskupów obraz nowego Błogosławionego. W bazylice Dwunastu Apostołów w Rzymie odprawia mszę św. koncelebrowaną dla pielgrzymów z Polski. Wygłasza przemówienie.
 • 17-20 XI Przyjmuje w Warszawie abpa.A. Casaroli i jego współpracowników.

 

1972

 • 28 VI Na 131 Konferencji Episkopatu Polski ogłasza decyzję Stolicy Apostolskiej w sprawie kanonicznej regulacji spraw związanych z polską administracją kościelną na Ziemiach Zachodnich i Północnych.
 • 23 VIII W czasie dwóch sesji Trybunału Informacyjnego składa zeznania jako świadek w procesie sługi Bożego Papieża Jana XXIII.
 • 15 X Uczestniczy w uroczystościach ku czci bł. Maksymiliana Marii Kolbego na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Brzezince-Oświęcimiu. Wygłasza Słowo Boże.
 • 30 X W czasie dziękczynnej celebry biskupów Ziem Zachodnich za decyzje Stolicy Apostolskiej wygłasza Słowo Boże w archikatedrze wrocławskiej.
 • 5 XI Wyjeżdża do Rzymu na czele biskupów Ziem Zachodnich do Ojca Św. Pawła VI z adresem dziękczynnym za decyzje normujące administrację kościelną na tych Ziemiach.
 • 9 XI Ojciec św. przyjmuje delegację Episkopatu Polski przybyłą z hołdem za decyzje dotyczące diecezji na Ziemiach Odzyskanych. Prymas Polski wygłasza przemówienie w imieniu delegacji.
 • 2 XII Składa pożegnalną wizytę Ojcu św.


1973

 • 30 IV W Laskach koło Warszawy odprawia mszę św. pogrzebową nad trumną ks. Antoniego Marylskiego, współtwórcy Zakładu dla Ociemniałych, wygłasza homilię i odprowadza ciało zmarłego na cmentarz.
 • 10 V Otwiera pierwszą sesję III Synodu Archidiecezji Warszawskiej, odprawia mszę św. w archikatedrze, wygłasza Słowo Boże. Uczestniczy w całodziennej sesji plenarnej Synodu.
 • 17 VI W katedrze fromborskiej bierze udział w sesji publicznej ku czci Mikołaja Kopernika i przewodniczy uroczystościom.
 •  
 • 7 X W bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela W Warszawie przewodniczy w uroczystościach koronacyjnych obrazu Matki Bożej Łaskawej, wygłasza Słowo Boże i dopełnia koronacji Obrazu.
 • 18 X Na Wawelu uczestniczy ceremonii ponownego pogrzebu (złożenia do odnowionych grobowców trumien) króla Kazimierza Jagiellończyka i królowej Elżbiety, wygłasza Słowo Boże.
 • 21 XI Przyjęty przez Ojca Św. Pawła VI na prywatnej audiencji.
 • 1 XII Audiencja prywatna u Ojca Świętego. Składa sprawozdanie ze stanu prac duszpasterskich w archidiecezji gnieźnieńskiej i warszawskiej.
 • 9 XII Przyjęty przez Ojca Świętego na obiedzie z biskupem Wł. Rubinem i prał. A. Deskurem.
 • 28 XII W bazylice archikatedralnej w Warszawie bierze udział w nabożeństwie zamykającym III Synod Archidiecezji Warszawskiej


1974

 • 11 I W kościele św. Krzyża w Warszawie wygłasza pierwszą konferencję świętokrzyską: „Człowiek Boży - Brat ludzi”.
 • 20 I Wygłasza drugą konferencję świętokrzyską „Homo Oeconomicus”.
 • 27 I Wygłasza trzecią konferencję świętokrzyską „Człowiek Boży - pod władzą postawiony (Homo Politicus)”.
 • 6 II Przyjmuje w Warszawie abpa A. Casaroli i delegację Stolicy Apostolskiej.
 • 7 II W bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie uczestniczy we mszy św. koncelebrowanej przez abpa A. Casaroli. Wygłasza okolicznościowe przemówienie.
 • 13 III Przewodniczy obrzędom pogrzebu śp. kard. Bolesława Kominka. Prowadzi eksportację z rezydencji arcybiskupów wrocławskich do kościoła NMP na Piaskach.
 • 3 VIII W bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie uczestniczy w nabożeństwie z okazji 50-lecia swych święceń kapłańskich. Wygłasza Słowo Boże.
 • 5 VIII W kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze uczestniczy w nabożeństwie duchowieństwa archidiecezji gnieźnieńskiej z okazji 50-lecia swej mszy św. prymicyjnej. Wygłasza Słowo Boże.
 • 24 IX Wyjeżdża do Rzymu na Synod Biskupów.
 • 27 IX Uczestniczy w mszy św. celebrowanej przez Pawła VI w Kaplicy Sykstyńskiej na otwarcie Synodu Biskupów.
 • 5 X Przyjęty przez Pawła VI na audiencji prywatnej.
 • 13 X Zaproszony wraz z kard. Karolem Wojtyłą przez Pawła VI na obiad.
 • 20 X W Collegio Urbana na Gianicolo uczestniczy wraz z członkami Synodu w Liturgii Słowa pod przewodnictwem Papieża.
 • 26 X Bierze udział w końcowej sesji Synodu , wręcza Ojcu Świętemu dary uczestników Synodu.
 • 7 XI Przyjęty przez Pawła VI na audiencji prywatnej. Z abpem A. Baraniakiem, bpem B. Dąbrowskim i zespołem sekretariatów Prymasa i Episkopatu składa Ojcu Św. po audiencji świecę Jubileuszową Episkopatu.
 • 30 XI W bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie uczestniczy w nabożeństwie w intencji śp. Henryka Sienkiewicza w 50 rocznicę złożenia w podziemiach archikatedry zwłok pisarza. Wygłasza Słowo Boże.

 
1975

 • 12 I W kościele parafialnym św. Krzyża w Warszawie wygłasza pierwszą z cyklu konferencję o Synodzie Biskupów w Rzymie, kolejne konferencje: 19 I , 26 I, 13 IV. W katedrze oliwskiej odprawia nabożeństwo dziękczynne diecezji gdańskiej z okazji 50-lecia erekcji diecezji i wygłasza Słowo Boże. Bierze udział w pozostałych uroczystościach jubileuszowych.
 • 27 IV Przewodniczy w Gnieźnie uroczystościom jubileuszowym 975-lecia ogłoszenia metropolii gnieźnieńskiej. Bierze udział w procesji z relikwiami św. Wojciecha w towarzystwie około 40 biskupów z kościoła św. Michała do archikatedry. W czasie celebry pontyfikalnej kard. Karola Wojtyły wygłasza Słowo Boże. Odmawia akt dziękczynienia za dzieje metropolii. Po nabożeństwie przemawia do wiernych z balkonu rezydencji.
 • 11 V Wyjeżdża do Rzymu.
 • 17 V Bierze udział, w bazylice S. Maria Maggiore w Rzymie, w nabożeństwie Kongresu Maryjnego i wygłasza Słowo Boże.
 • 18 V Uczestniczy w celebrze w Bazylice św. Piotra dla uczestników Kongresu Mariologicznego i Maryjnego oraz dla pielgrzymów.
 • 21 V Uczestniczy w zakończeniu prac Kongresu Maryjnego w bazylice św. Jana na Lateranie.
 • 22 V Przyjęty przez Ojca Św. na prywatnej audiencji.
 • 2 VI W katedrze płockiej bierze udział w uroczystościach 90-lecia diecezji płockiej i wygłasza Słowo Boże. Po południu uczestniczy w sesji naukowej, wygłasza słowo wstępne w katedrze. Przewodniczy obrzędowi złożenia szczątków Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego do odnowionego grobowca.
 • 17 VIII W katedrze w Koszalinie w czasie mszy św. wygłasza kazanie w ramach obchodów 975-lecia erekcji metropolii gnieźnicńskiej i diecezji w Kołobrzegu. W Kołobrzegu uczestniczy w obchodzie 975-lecia metropolii gnieźnieńskiej i diecezji w Kołobrzegu. Wygłasza Słowo Boże.
 • 6 IX W katedrze łomżyńskiej przewodniczy sesji naukowej, poświęconej 50-leciu istnienia diecezji łomżyńskiej. Bierze udział w celebrze pontyfikalnej na dziedzińcu katedry.
 • 18 IX Uczestniczy w Częstochowie w modlitwie dziękczynnej duchowieństwa z Lubaczowa z okazji 600-lecia ustanowienia metropolii lwowskiej.
 • 8 X Uczestniczy w sesji biskupów polskich, biorących udział w narodowej pielgrzymce z okazji Roku Świętego.
 • 9 X Przyjęty na prywatnej audiencji przez Ojca św. Pawła VI.
 • 11 X Przewodniczy narodowej pielgrzymce jubileuszowej. Podczas audiencji u Ojca Świętego Pawła VI wygłasza przemówienie w imieniu pielgrzymów z Polski. W bazylice św. Jana na Lateranie, w czasie celebry pontyfikalnej kard. Karola Wojtyły, wygłasza homilię do pielgrzymów z Polski.
 • 19 X Uczestniczy w beatyfikacji Matki Marii Teresy Ledóchowskiej i innych misjonarzy - na placu św. Piotra..
 • 3 XII Wyjeżdża do Rzymu z pielgrzymką biskupów polskich na Rok Święty.
 • 6 XII Przewodniczy pielgrzymce polskich biskupów w Bazylice św. Piotra. Pielgrzymka jubileuszowa 28 biskupów polskich zostaje przyjęta przez Ojca Św. na specjalnej audiencji. Prymas Polski wygłasza przemówienie na temat realizacji postanowień Soboru Watykańskiego II w Polsce.
 • 8 XII Wraz z pielgrzymką biskupów z Polski uczestniczy w uroczystości ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Bierze udział w koncelebrze Ojca Św. i w modlitwie do Matki Kościoła. W bazylice Santa Maria Maggiore bierze udział wraz z biskupami polskimi w uroczystości, podczas której Paweł VI wypowiada specjalną modlitwę maryjną, oddając Matce Kościoła całą Rodzinę ludzką. W uroczystości tej biorą udział wspólnoty zakonne.
 • 15 XII Przyjęty na godzinnej audiencji przez Ojca św.

 
1976

 • 11 I W kościele św. Krzyża w Warszawie wygłasza pierwszą z cyklu konferencję: „Matka - Syn-Rodzina”.
 • 18 I W kościele św. Krzyża wygłasza drugą z cyklu konferencję nt. „Rodzina - Naród - Społeczeństwo”.
 • 25 I W kościele św. Krzyża wygłasza trzecią z cyklu konferencję nt. „Naród - Kościół - Państwo”.
 • 5 V W parafii Bożego Ciała na Kamionko w Warszawie uczestniczy w modlitwach Pomocników Matki Kościoła i wygłasza konferencję.
 • 14 V Przyjmuje biskupów, którzy mają wziąć udział w 41 Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Filadelfii jako delegacja z Polski. Przyjmuje arcybiskupa J. Bernardina i delegację Episkopatu USA przybyłą na zaproszenie Episkopatu Polski. Przeprowadza konferencję z delegacją Episkopatu USA nt. „Organizacji duszpasterstwa polonijnego w Stanach Zjednoczonych AP”.
 • 16 V W Lipnicy Murowanej uczestnicy w uroczystościach ku czci bł. Marii Teresy Ledócbowskiej i wygłasza Słowo Boże.
 • 13 VI Uczestniczy w uroczystościach 600-lecia kanonicznego powstania diecezji przemyskiej i wygłasza kazanie.
 • 3 VIII W auli św. Jana Chrzciciela, w Domu Arcybiskupów Warszawskich, przyjmuje życzenia od sióstr zakonnych. Wygłasza do nich przemówienie. Przyjmuje życzenia od przedstawicieli władz państwowych z okazji 75-lecia urodzin. Przyjmuje życzenia, które w imieniu duchowieństwa składa bp Bronisław Dąbrowski.
 • 23 X Przyjęty na audiencji prywatnej przez Ojca Św. Pawła VI.
 • 29 X Przyjęty ponownie przez Ojca Św. Pawła VI na prywatnej audiencji otrzymuje błogosławieństwo na dalszą pracę w obu archidiecezjach.
 • 5 XI Powraca do Warszawy.

 
1977

 • 19 II Udaje się do kliniki chirurgicznej, gdzie przebywa do 9 marca.
 • 24 IV Przyjmuje 19 biskupów przybyłych na uroczystości św. Wojciecha w Gnieźnie. Uczestniczy z kardynałem J. Hoefftterem (z Kolonii) w procesji do kościoła św. Michała na Wzgórzu Lecha. Odsłania i poświęca tablicę upamiętniającą 975-lecie ustanowienia Metropolii Gnieźnieńskiej. Uczestniczy w celebrze pontyfikalnej sprawowanej przez abpa Henryka Gulbinowicza (obecnie kardynała) z Wrocławia, wygłasza Słowo Boże. Na zakończenie uroczystości św. Wojciecha, przemawia do wiernych z balkonu rezydencji.
 • 20 VIII Przerywa na dłuższy czas pracę z powodu choroby, poddaje się operacji chirurgicznej (16.09.1977). Powraca z Kliniki Akademii Medycznej w Warszawie do domu (1.10.1977) i udaje się na rekonwalescencję.
 • 9 X Odprawia pierwszą mszę św. po operacji.
 • 26 X Wraca do pracy w archidiecezji w Warszawie. Bierze udział w sesji Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. W Sejmie ma miejsce spotkanie Prymasa Polski z Edwardem Gierkiem, I sekretarzem KC PZPR, i długa rozmowa o sprawach Narodu i Kościoła w Polsce.
 • 6 XI Przed wyjazdem do Rzymu, w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie uczestniczy we mszy św. dziękczynnej wiernych za powrót do zdrowia i wygłasza Słowo Boże.
 • 8 XI Wyjeżdża do Rzymu „ad limina Apostolorum”.
 • 11 XI Przyjęty przez Ojca św. Pawła II na prywatnej audiencji w Watykanie.
 • 12 XI Na audiencji u Pawła VI przewodniczy biskupom ordynariuszom polskim w ramach podróży „ad limina Apostolorum”. Wygłasza do Papieża przemówienie w imieniu obecnych biskupów.
 • 19 XI Udaje się do Kliniki S. Raffaele, gdzie przebywa przez tydzień.
 • 29 XI Podczas wizyty Edwarda Gierka w Watykanie uczestniczy w spotkaniu delegacji polskiej ze społeczeństwem włoskim.
 • 5 XII Przyjęty przez Ojca Św. Pawła VI na audiencji pożegnalnej.
 • 30 XII Przyjmuje w Warszawie Panią R. Carter - żonę Prezydenta USA i profesora Zb. Brzezińskiego - doradcę Prezydenta USA ds. bezpieczeństwa.

 
1978

 • 6 I W bazylice archikatedralnej św, Jana Chrzciciela w Warszawie, po mszv św., wygłasza konferencję o pielgrzymce biskupów polskich „ad limina Apostolorum” i sprawach Kościoła w Polsce związanych z wizytą Edwarda Gierka u Ojca św. w Watykanie.
 • 10 VIII W bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela wygłasza Słowo Boże o śp. papieżu Pawle VI.
 • 11 VIII Odlatuje do Rzymu z kard. K. Wojtyłą na konklawe.
 • 25 VIII W Bazylice św. Piotra bierze udział w modlitwach na rozpoczęcie konklawe.
 • 26 VIII Obecny na konklawe, na którym dokonano wyboru Jana Pawła I (kard. Albino Luciani).
 • 27 VIII Po mszy św. koncelebrowanej z Papieżem opuszcza konklawe.
 • 30 VIII Jest obecny na audiencji generalnej kardynałów u Ojca świętego. Przyjęty na audiencji prywatnej u nowo wybranego Papieża
 • 3 IX Uczestniczy w intronizacji Ojca św. Jana Pawła I.
 • 4 IX Wraz z kard. Karolem Wojtyłą i bpem Bronisławem Dąbrowskim składa wizytę w ambasadzie PRL w Rzymie państwowej misji specjalnej na uroczystości intronizacji Ojca Św.
 • 20 IX Odlatuje z Warszawy do Frankfurtu razem z kard. Karolem Wojtyłą i bpem Jerzym Strobą oraz delegacją Konferencji Episkopatu Polski na Konferencję Episkopatu Niemieckiego w Fuldzie. Bierze udział w „Conveniet” Konferencji Episkopatu Niemieckiego w Fuldzie.
 • 21 IX Uczestniczy w Konferencji Episkopatu Niemieckiego w Fuldzie. Uczestniczy w uroczystym nabożeństwie w katedrze w Fuldzie i wygłasza Słowo Boże.
 • 22 IX Bierze udział w uroczystym nabożeństwie w katedrze kolońskiej wraz z kard. H. Hoeffnerem i kard. K. Wojtyłą. Wygłasza Słowo Boże.
 • 23 IX W sanktuarium Maryjnym w Neviges bierze udział w pielgrzymce Polonii. Na nabożeństwie odprawianym przez kard. Karola Wojtyłę wygłasza Słowo Boże do Polaków. Wieczorem, podczas nabożeństwa w katedrze w Monachium, wygłasza Słowo Boże.
 • 24 IX Rano wyjazd do Dachau, gdzie odprawia nabożeństwo w kaplicy obozowej i wygłasza Słowo Boże do Polaków. W katedrze w Moguncji wygłasza przemówienie w czasie nabożeństwa.
 • 25 IX Wraca do Kolonii. Składa wizytę ambasadorowi PRL w RFN J. Chylińskiemu. Powraca do Warszawy.
 • 29 IX Otrzymuje wiadomość o śmierci Ojca Świętego Jana Pawła I.
 • 4 X W czasie nabożeństwa w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie wygłasza Słowo Boże o śp. Papieżu Janie Pawle I.
 • 6 X Odlatuje z Warszawy do Rzymu na konklawe.
 • 14 X Uczestniczy w Bazylice św. Piotra we mszy do Ducha św. na rozpoczęcie konklawe.
 • 15 X Trwa konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej.
 • 16 X Trwa konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej. Godzina 17,30 - został dokonany wybór kardynała Karola Wojtyły z Krakowa na Stolicę Piotrową. Nowy Papież przyjął imię Jan Paweł II. Prymas Polski rozmawia z Papieżem.
 • 17 X W Kaplicy Sykstyńskiej uczestniczy w koncelebrze z Ojcem Św. Janem Pawłem II. Zakończenie konklawe.
 • 18 X Przyjęty wraz z Kolegium Kardynalskim przez Ojca Świętego na zbiorowej audiencji. Przyjęty wraz z bpem Bronisławem Dąbrowskim i ks. Bronisiawem Piaseckim na obiedzie przez Papieża. Przyjmuje wizytę ambasadora PRL S. Trepczyńskiego i min. Z. Szablewskiego w Instytucie Polskim.
 • 21 X W kościele św. Stanisława BM w Rzymie, podczas mszy św., wygłasza Słowo Boże do pielgrzymki Polonii z całego świata.
 • 22 X Bierze udział w uroczystości intronizacji Ojca Świętego Jana Pawła II, uczestniczy w koncelebrze pontyfikalnej. W kościele Il Ges uczestniczy w uroczystej koncelebrze dziękczynnej polskich biskupów, z udziałem kard. J. Króla z USA, za wybór Ojca św. Jana Pawła II. Wygłasza Słowo Boże.
 • 23 X W Domu św. Marty na Watykanie uczestniczy w obiedzie, wydanym przez Ojca Św. Jana Pawła II dla biskupów z Polski i USA. Uczestniczy w uroczystej audiencji dla pielgrzymki z Polski u Ojca Św. Wygłasza przemówienie do Papieża. Przyjęcie biskupów polskich na osobistej audiencji pożegnalnej.
 • 24 X Składa rewizytę, w towarzystwie bpa Bronisława Dąbrowskiego, w ambasadzie PRL polskiej państwowej misji specjalnej z przewodniczącym Rady Państwa - H. Jabłońskim -przybyłej na uroczystości inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II.
 • 26 X Przyjęty przez Ojca Św. Jana Pawła II na prywatnej audiencji. Zaproszony przez Ojca św. Jana Pawła II na obiad, w towarzystwie bpa B. Dąbrowskiego i ks. prał. H. Goździewicza. Audiencja u Ojca Świętego dla pracowników Sekretariatu Prymasa Polski i pracowników Sekretariatu Episkopatu.
 • 6 XI W archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie, w czasie uroczystości ku czci Ojca Świętego Jana Pawła II wygłasza konferencję.

 
1979

 • 21 I W gmachu Sejmu spotyka się z I sekretarzem KC PZPR Edwardem Gierkiem.
 • 4 III W Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie uczestniczy w nabożeństwie z okazji zapowiedzianego przyjazdu Ojca Św. Jana Pawła II do Polski.
 • 19 III Zeznaje jako świadek w procesie informacyjnym sługi Bożego ks. Władysława Korniłowicza.
 • 21 IV W Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie udziela sakry biskupiej swemu długoletniemu kapelanowi ks. Józefowi Glempowi, mianowanemu ordynariuszem warmińskim.
 • 16 V Wyjeżdża do Rzymu. Uczestniczy w pielgrzymce Polonii zagranicznej do Rzymu. Przyjęty przez Ojca Św. Jana Pawła II, przemawia w auli Pawła VI.
 • 17 V Przyjęty na audiencji prywatnej przez Ojca Św. Wieczorem w bazylice S. Maria in Trastevere uczestniczy w jubileuszu 400-lecia śmierci sługi Bożego kard. Stanisława Hozjusza. Wygłasza przemówienie.
 • 20 V Przyjęty przez Ojca Św. na prywatnej rozmowie i na obiedzie z grupą polskich księży w wieży św. Jana w Ogrodach Watykańskich.
 • 23 V Przyjmuje abpa P. Marcinkusa z orszaku mającego towarzyszyć Ojcu Św. do Polski. Uczestniczy w obradach Warszawskiej Komisji Przyjęcia Ojca Św. w Polsce.
 • 29 V W gmachu Sejmu PRL przeprowadza rozmowę z Edwardem Gierkiem na temat przyjazdu Ojca Św. do Polski.
 • 30 V Odbywa próbny lot śmigłowcem nad Warszawą na trasie przyszłej papieskiej pielgrzymki, z min. K. Kąkolem - kier. Urzędu do Spraw Wyznań i J. Majewskim prezydentem m. st. Warszawy.
 • 2 VI Przybycie Jana Pawła II do Warszawy. Prymas Polski wita Ojca św. na lotnisku Okęcie. Prymas Polski wita Papieża w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela. Podejmuje Papieża obiadem w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Towarzyszy Ojcu Św. w Belwederze, podczas Jego wizyty złożonej władzom państwowym i politycznym PRL. Wita Ojca św. na Placu Zwycięstwa przed odprawianą tam przez Papieża mszą św. Podejmuje Ojca Św. wieczerzą. Przedstawia Papieżowi delegację katolickiego społeczeństwa Stolicy.
 • 3 VI Towarzyszy Ojcu Św. w drodze z Warszawy do Gniezna. Wita Go na Błoniach w Gębarzewie pod Gnieznem i towarzyszy Mu do katedry. Przed głównym nabożeństwem na Wzgórzu Lecha, wygłasza powitanie Ojca Św. Podejmuje Papieża obiadem w rezydencji Prymasa Polski w Gnieźnie. Przedstawia Ojcu Św. młodzież zebraną przed katedrą gnieźnieńską.
 • 4 VI Towarzyszy Ojcu Św. w przelocie śmigłowcem z Gniezna do Częstochowy. Przed celebrą pontyfikalną Ojca Św. na Szczycie Klasztoru Jasnogórskiego wygłasza powitanie. W czasie obiadu wygłasza przemówienie w imieniu Episkopatu, Zakonu Paulinów i duchowieństwa.
 • 5 VI Na posiedzeniu Rady Głównej Episkopatu wygłasza do Ojca Św. przemówienie powitalne. Na rozpoczęcie 169 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski wita Ojca Św. jako Uczestnika spotkania z Episkopatem. Przewodniczy Apelowi Jasnogórskiemu w Kaplicy Matki Najświętszej.
 • 6 VI W kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej odprawia Mszę św. dziękczynną za pobyt Papieża na Jasnej Górze. Przewodniczy sesji Rady Głównej Episkopatu i Konferencji Plenarnej z udziałem Ojca św. Odprowadza Papieża, który odlatuje śmigłowcem do Krakowa.
 • 7 VI Odprawia mszę św. dziękczynną z okazji pobytu Ojca Św. na Jasnej Górze.
 • 8 VI Odprawia mszę św. dziękczynną w Kaplicy Jasnogórskiej w intencji szczęśliwego pobytu Ojca Św. w Polsce.
 • 9 VI Odprawia dziękczynną mszę św. w Kaplicy Matki Najświętszej z okazji pobytu Ojca Św. w Polsce. Wyjeżdża do Krakowa. Uczestniczy w pożegnalnym spotkaniu biskupów polskich i gości zagranicznych z Ojcem Św. w rezydencji arcybiskupów krakowskich.
 • 10 VI Na Błoniach Krakowskich wita Ojca św. Jana Pawła II przed mszą św. pontyfikalną. W czasie pożegnalnego obiadu wygłasza dziękczynne przemówienie za przyjazd Ojca Św. do Polski. Odprowadza Ojca Św. na lotnisko w Balicach pod Krakowem i wygłasza pożegnalne przemówienie. Wraca do Częstochowy.
 • 11 VI Odprawia mszę św. dziękczynną w Kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej.
 • 24 VI Na zakończenie Nawiedzenia kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w archidiecezji gnieźnieńskiej wygłasza kazanie i odprowadza obraz, który przechodzi do diecezji częstochowskiej.
 • 28 VI Odlatuje do Rzymu w towarzystwie Kierownika Sekretariatu Prymasa Polski - ks. prał. H. Goździewicza i kapelana - ks. B. Piaseckiego oraz ks. J. Dąbrowskiego.
 • 29 VI Przyjęty na audiencji u Ojca Św. w wieży św. Jana. Występuje z podziękowaniem w imieniu Episkopatu Polski za pielgrzymkę do Ojczyzny.
 • 30 VI Uczestniczy w Watykanie w tajnym konsystorzu. Bierze udział w konsystorzu publicznym.
 • 1 VII Uczestniczy w celebrze pontyfikalnej w Bazylice św. Piotra z okazji powołania przez Jana Pawła II nowych członków Kolegium Kardynalskiego.
 • 26 VIII W czasie celebry pontyfikalnej na Szczycie Sanktuarium Jasnogórskiego wygłasza przemówienie o osobistym zawierzeniu się Matce Kościoła, za przykładem Ojca Św. Jana Pawła II i przeprowadza akt ponowienia Jasnogórskich Ślubów Narodu.
 • 16 X W pierwszą rocznicę wyboru Ojca Św. Jana Pawła II uczestniczy w uroczystościach kościelnych. W bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie uczestniczy w nabożeństwie w intencji Ojca Św. Wygłasza kazanie.
 • 23 X Wyjeżdża do Rzymu z bpem Bronisławem Dąbrowskim i pracownikami Sekretariatu Prymasa na Nadzwyczajną Kongregację Kardynałów. Wieczorem przyjęty przez Ojca Św. Jana Pawła II na audiencji prywatnej.
 • 3 XI Przyjęty na audiencji przez Ojca Św. Jana Pawła II z bpem Bronisławem Dąbrowskim. Zaproszony na projekcję filmu „Pielgrzym”. Zaproszony na różaniec św. w Kaplicy Paulińskiej.
 • 4 XI Z kardynałami obecnymi w Rzymie na audiencji u Ojca Św.
 • 5 XI Inauguracyjne posiedzenie Nadzwyczajnej Kongregacji Kardynałów, która obraduje od
 • 9 XI Przyjęty na audiencji prywatnej przez Ojca Św. Jana Pawła II. W audiencji bierze udział bp Bronisław Dąbrowski.

 

1980

 • 10 I W Choszczówce wygłasza Modlitwę do Matki Bożej Jasnogórskiej pod wymownym tytułem „Powiedz, aby rakiety stały się chlebem”.
 • 17 III W bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie wygłasza kazanie po Mszy św, za ofiary katastrofy lotniczej na Okęciu.
 • 10 V Na Bielanach w Warszawie dokonuje poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę nowego gmachu Metropolitalnego Seminarium Duchownego. Wygłasza okolicznościowe przemówienie.
 • 21 V Na otwarcie obrad publicznych II Synodu Archidiecezji Gnieźnieńskiej wygłasza w bazylice Prymasowskiej homilię, podczas mszy św., następnie uczestniczy w obradach synodalnych.
 • 25 VIII Przyjmuje Stanisława Kanię i spotyka się z Edwardem Gierkiem w Klarysewie.
 • 26 VIII W czasie uroczystości odpustowych na Jasnej Górze wygłasza Słowu Boże.
 • 12-15 IX Bierze udział w nabożeństwach, na których obecna jest delegacja Konferencji Episkopatu Niemiec.
 • 21 X W Natolinie odbywa rozmowy z I sekretarzem KC PZPR Stanisławem Kanią na tematy dotyczące sytuacji społecznej i gospodarczej Ojczyzny.
 • 23 X Odlatuje do Rzymu. Przyjęty przez Jana Pawła II na prywatnej audiencji.
 • 28 X Uczestniczy w audiencji pielgrzymów z Polski u Ojca św, przybyłych na beatyfikację Alojzego Orione. Wygłasza przemówienie.
 • 29 X Przyjęty przez Papieża na audiencji wraz bpem B. Dąbrowskim.
 • 4 XI Przyjęty przez Ojca św. audiencja dotyczy zakończenia rozmów dotyczących spraw Kościoła w Polsce.
 • 5 XI Podejmuje Jana Pawła II w Papieskim Instytucie Polskim w Rzymie.
 • 10 XI Przyjmuje NSZZ „Solidarność” z Lechem Wałęsą na czele i wygłasza przemówienie.


1981

 • 6 I Przyjmuje światowej sławy kaznodzieję-baptystę Billy Grahama. Wygłasza III Kazanie Świętojańskie.
 • 6 II Przyjmuje przedstawicieli NSZZ „Solidarność” z przewodniczącym Krajowej Komisji Porozumiewawczej Lechem Wałęsą. Przyjmuje delegację „Solidarności Wiejskiej”. Wygłasza przemówienie.
 • 22 III Podczas radiowej mszy św. odczytano „Słowo Prymasa Polski”, który wzywa społeczeństwo do „spokoju, równowagi i odpowiedzialności”, a władze państwowe do „szacunku dla całości fizycznej i duchowej każdego obywatela”.
 • 26 III Odbywa rozmowę z gen. Wojciechem Jaruzelskim - prezesem Rady Ministrów.
 • 28 III W kościele akademickim św. Anny w Warszawie na zakończenie rekolekcji dla ludzi pióra wygłasza Słowo Boże.
 • 2 IV Przyjmuje i wygłasza przemówienie do Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.
 • 14 V Nagrywa na taśmę magnetofonową przemówienie do wiernych, które zostaje odtworzone podczas mszy św. w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela i na Placu Zamkowym odprawianych w intencji Jana Pawła 11 w związku z zamachem na Ojca św. w dniu 13 V ,w tym czasie jego stan zdrowia pogarsza się.
 • 15 V Ogłoszono komunikat lekarski o stanie zdrowia Prymasa Polski.
 • 16 V Przyjmuje sakrament namaszczenia chorych w formie uroczystej. Dziękuje najbliższym za długoletnią współpracę.
 • 25 V Przeprowadza bezpośrednią rozmowę telefoniczną z Ojcem Św. Janem Pawłem II.
 • 28 V W Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej 17 umiera Prymas Polski. Trumna ze zwłokami śp. Kardynała zostaje wystawiona w sali audiencyjnej warszawskiej Rezydencji Prymasa. Warszawiacy oddają hołd Zmarłemu. Wieczorem trumna zostaje przeniesiona w uroczystej procesji do kościoła seminaryjnego św. Józefa na Krakowskim Przedmieściu. Niezliczone rzesze wiernych nieustannie przez cztery doby oddają hołd swemu Arcypasterzowi.

 

„Dnia 28 maja 1981 roku, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, odszedł do Boga Stefan Kardynał Wyszyński, Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński i Warszawski, Prymas Polski i Przewodniczący Konferencji Episkopatu” - tymi słowami rozpoczynał się komunikat rady głównej Episkopatu Polski informujący o tej śmierci, której zwłaszcza w ostatnich tygodniach spodziewano się, która była nieunikniona, a mimo to wstrząsnęła Polakami i wywołała reakcje opinii całego świata. Na wiadomość o zgonie Prymasa, Ojciec Święty zareagował telegramem wysłanym tego samego dnia na ręce wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, kardynała Franciszka Macharskiego. Tegoż dnia wieczorem w Rzymie, w tytularnej bazylice Zmarłego, Matki Bożej na Zatybrzu, kardynał Władysław Rubin przewodniczył koncelebrowanej Mszy św. za duszę kardynała Wyszyńskiego. Uczestniczyło w niej stu jeden polskich księży. Obecni byli kardynał Opilio Rossi, arcybiskup Luigi Poggi i biskup Mirosław Marusyn.

 

W Warszawie, niemal o tej samej godzinie, trumna z ciałem Księdza Prymasa przeniesiona została na barkach kapłanów i wiernych z siedziby Arcybiskupów warszawskich do Kościoła seminaryjnego św. Józefa. Od tej chwili rozpoczął się pochód przed trumną: aż do rozpoczęcia ceremonii pogrzebowych, niemal bez przerwy, dzień i noc szli w skupieniu mieszkańcy Warszawy, przybysze z całej Polski i spoza jej granic. W kościele odprawiane były msze św. Zamkniętą trumnę z jasnego drewna ustawiono przed wielkim ołtarzem, na niej spoczywał purpurowy kardynalski biret. Komisja Wspólna przedstawicieli Rządu i Episkopatu, która zebrała się 28 maja w godzinach popołudniowych, stwierdziła, że „śmierć Prymasa Polski Kardynała Wyszyńskiego okryła żałobą cały naród”. Na ręce kardynała Macharskiego przekazano list kondolencyjny od władz państwowych adresowany do Episkopatu Polski. Ustalono, że od 28 do 31 maja obowiązywać będzie w kraju żałoba. 30 maja do Warszawy przybyła delegacja Stolicy Apostolskiej. Na jej czele stał osobisty przedstawiciel Ojca Świętego, Kardynał Sekretarz Stanu Agostino Casaroli. Przybywały kolejne delegacje Episkopatów z różnych stron świata. Napływały setki telegramów kondolencyjnych.

 

Prasa całego świata poświęciła osobie zmarłego obszerne materiały. 31 maja o godzinie 16 dzwony Warszawy ogłosiły, że pochód żałobny wyruszył z kościoła. O godzinie 17 dotarł na plac Zwycięstwa (oblicza się, że znajdowało się tam około 300 tysięcy ludzi), gdzie ustawiono krzyż i ołtarz, ten sam, który stał na tym placu przed dwoma laty, podczas papieskiej Mszy św.

 

W kondukcie szli biskupi i księża, którzy potem koncelebrowali mszę św., cały Episkopat Polski przedstawiciele władz państwowych, delegacje organizacji społecznych i zawodowych, studenci, senaty akademickie wyższych uczelni katolickich. Trumnę na zmianę nieśli kapłani różnych diecezji i świeccy przedstawiciele środowisk katolickich. Umieszczono ją na katafalku przed ołtarzem. Liturgii przewodniczył kardynał Agostino Casaroli, który liturgię sprawował w języku polskim. Także po polsku zwrócił się do zgromadzonych ze słowem wprowadzającym. Po nich kardynał Macharski odczytał przesłany przez Ojca Świętego list.

 

Po mszy św. słowo wygłosił jeszcze wikariusz kapituły Archidiecezji Warszawskiej, biskup Stanisław Miziołek, po czym wyruszył kondukt, który towarzyszył Prymasowi Polski w ostatniej drodze. Około pięciu tysięcy księży i delegacje. Na trasie pochodu zgromadziło się blisko miliona osób. W Warszawskiej Katedrze modlitwom przewodniczył kardynał Jan Król z Filadelfii; biskup Jerzy Modzelewski sufragan Archidiecezji Warszawskiej, odczytał fragmenty testamentu Kardynała Prymasa. Trumna została złożona w krypcie Arcybiskupów Warszawskich w podziemiach świątyni.

 

Źródło: Wydawnictwo M


za: Hlondianum

.

Dziękujemy za wszystkie głosy na naszą stronę w Rankingu stron ministranckich:)