Modlitwy ministranckie

MODLITWA PRZED MSZĄ ŚWIĘTĄ

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego.

Do Boga, który rozwesela młodość moją.

Do świętej przystępuje służby. Chcę ją dobrze pełnić.

Proszę cię Panie Jezu o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie,

By oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen

 

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ

Boże którego dobroć powołała mnie do Twej służby,

Spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy

I całe me życie szedł tylko drogą zbawienia.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

MODLITWA MINISTRANTA

Panie Jezu Chryste, Ty wezwałeś mnie,

abym szedł za Tobą drogą do Ojca.

Chcę iść z Tobą, chcę żyć z Ciebie.

Bądź światłem, które mnie oświeca.

Bądź moim Mistrzem, którego kocham,

i za którym idę.

 

Wyryj głęboko w moim sercu słowo Twoje.

Naucz mnie patrzeć na Twój przykład.

Napełnij mnie Twoim życiem, abym uwielbiał Ojca

i służył braciom tak, jak Ty nakazałeś.

Wybaw mnie od grzechu.

 

Przełam we mnie to, co się Tobie opiera.

Daj mi Ducha Twego i dozwól,

aby obietnica Twoja wypełniła się we mnie.

Chcę żyć przez Ciebie, z Tobą i w Tobie -

w miłości Ducha Świętego ku chwale Ojca.

 

Maryjo, Matko Kościoła, Królowo świata,

bądź mi Matką na drogach mojego życia.

Wyjednaj mi Matko pięknej miłości

Ducha miłości, co nigdy nie ustaje,

Ducha mądrości Krzyża,

co wiedzie do Zmartwychwstania.

 

Święty Janie Berchmansie, Apostole całkowitego oddania się Bogu i bliźnim

na wzór Maryi - módl się za mną.

 

Modlitwa Ministranta Światła

Boże, nasz niebieski Ojcze,
Ty uczyniłeś nas swoimi dziećmi,
zapaliłeś w nas iskierkę Twego życia
i dałeś nam poznać światło Twej Prawdy.
Bądź uwielbiony za wszystkie Twe dary,
niech wielbi Cię za nie ziemia, niebo i świat cały,
niech chwałę Ci oddaje każdy żyjący człowiek.
Ojcze, spraw, abym był dobrym Twoim dzieckiem,
bym nosząc w sobie Twe światło,
stał się światłem dla braci.
Ojcze, spraw przez Jezusa Chrystusa światłość prawdziwą,
która oświeca każdego człowieka
na ten świat przychodzącego;
jak zapalone świece rozpraszają ciemności nocy,
tak niechaj nasze serca,
niewidzialnym ogniem,
to jest jednością Ducha Świętego oświecone,
będą wolne od wszelakiego zaślepienia w grzechu,
abyśmy mogli dostrzec,
co się Tobie podoba
i co jest pożyteczne dla naszego zbawienia,
i abyśmy pokonawszy ciemności tego świata,
mogli wejść do niegasnącej światłości.
Ojcze, proszą Cię o to, ci, których uczyniłeś swoimi dziećmi,
proszą Cię przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
naszego Pana i Brata,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego
przez wszystkie wieki wieków.

Amen.


Modlitwa Ministranta Księgi

Panie, Jezu Chryste!
Dziękuję Ci za to,
że uczyniłeś mnie ministrantem księgi.
Czcią i szacunkiem
pragnę otaczać wszelkie księgi,
których słowami Kościół modli się do Ciebie.
Spraw, Panie,
aby moja posługa przy sprawowaniu świętych tajemnic,
była uwielbieniem Twego Majestatu,
a pełne miłości i wiary teksty święte
zawarte w liturgicznych księgach,
niech uczą mnie modlitwy pięknej i pokornej
oraz wskazują drogę
wiernego pójścia za Tobą.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.


Modlitwa Ministranta Ołtarza

Przystępuję do ołtarza Bożego,
Do Boga radości i wesela mego.

Boże, sądź mnie sprawiedliwie,
Sprawy mojej broń,
Wobec grzesznych i niezbożnych,
Z rąk złośliwych zbaw.

Wszak Tyś, Boże, mocą moją,
Czemuś wzgardził mną?
Czemu chodzę zasmucony,
Gdy mnie dręczy wróg?

Światło Twe i prawdę Twoją,
By mnie wiodły, ślij,
Niech na Syjon mnie zawiodą,
Do przybytków Twych.

I przystąpię do ołtarza,
Gdzie przebywa Bóg,
Bóg, co radość w sercu nieci
I wesele śle.

Ufam Panu, bo na nowo,
Będę wielbił Go,
Jako mego Zbawiciela,
Jako Boga mego.

Przystąpię do ołtarza Bożego,
Do Boga radości i wesela mego.

MODLITWA LEKTORA

Panie,

oto stoję wobec wielkiej tajemnicy Twego Słowa,

które mam przekazywać innym.

Pomóż mi być najpierw dobrym słuchaczem

i świadkiem Twego Słowa.

Oczyść moje wargi od wszelkiej nieczystości,

uczyń mnie swoim narzędziem,

bym mógł nieść Cię ludziom

w sercu,

w dłoniach,

na wargach.

Amen.

 

 

Rota przysięgi:

 

Aspirant

Ja, ………, przyrzekam

całym swym życiem pełnić wierną służbę Bogu,

chcę być gorliwym ministrantem przy ołtarzu,

wzorowym uczniem w szkole,

posłusznym synem i kochającym bratem w gronie rodziny

oraz dobrym kolegą w pracy i zabawie.

Chcę żyć i postępować według „Zasad ministranta:.

Króluj nam, Chryste!

  

Ministrant ołtarza

Panie Jezu Chryste, ja ……., dziękuję Ci za to,

Że jestem ministrantem i że mogę coraz bardziej przybliżać się do Ciebie,

Zdobywając kolejne stopnie naszej służby.

Jako ministrant ołtarza, przyrzekam swoją służbę pełnić gorliwie i z radością,

Szanując wszystkie rzeczy potrzebne do sprawowania świętej liturgii, a szczególnie ołtarz,

Miejsce sprawowania Najświętszej Eucharystii.

Tak mi dopomóż, Panie Boże wszechmogący, i wszyscy święci Patronowie ministrantów.

  

Ministrant światła:

Ja , ……. , dziękując Chrystusowi za łaskę powołania ministranckiego,

Przyrzekam święte czynności ministranta światła wypełniać pobożnie,

gorliwie i radośnie na chwałę Bożą i dla dobra mojej wspólnoty parafialnej.

Tak mi dopomóż, Panie Boże wszechmogący, i wszyscy święci Patronowie ministrantów.

  

Lektor:

Dziękując Bogu

za łaskę powołania do służby lektorskiej,

przyrzekamy

powierzone nam zadania wypełniać gorliwie i sumiennie,

przyrzekamy czytać wyraźnie

słowo Boże i według niego żyć. Amen

 

 

DZIESIĘĆ ZASAD MINISTRANCKICH:

1.  Ministrant jest dzieckiem Bożym i stara się czynić dobro, a unikać grzechu.

2.  Ministrant jak święty Dominik Savio kocha Chrystusa, dlatego jak najczęściej łączy się z Nim poprzez Eucharystię.

3.  Ministrant chlubi się krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa.

4.  Ministrant naśladuje Chrystusa, który stał się dla nas posłuszny aż do śmierci.

5.  Ministrant wypełnia nakazy Chrystusa: "Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali".

6.  Ministrant służąc Bogu przyczynia się do tego, aby liturgia była piękna.

7.  Ministrant podczas służby przy ołtarzu zachowuje postawę modlitwy i skupienia.

8.  Ministrant kocha Matkę Bożą i z Jej pomocą głosi Królestwo Boże.

9.  Ministrant mając czyste serce promieniuje Bożą radością i jest przykładem dla swoich kolegów.

10.  Ministrant z miłości ku Bogu i ku bliźnim unika alkoholu i tytoniu.

 

Wskazania dla Liturgicznej Służby Ołtarza

  • Pełniący posługę przychodzą do kościoła przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem liturgii. Czas ten przeznaczamy na modlitwę, na duchowe przygotowanie się do uczestnictwa w Eucharystii lub nabożeństwie oraz na ubranie się, przygotowanie potrzebnych rzeczy, pomoc w ubraniu celebransa.
  • Przychodząc do kościoła udają się najpierw przed tabernakulum, aby oddać pokłon Chrystusowi. Powinni więc wchodzić głównym wejściem do kościoła. Jeżeli ktoś wchodzi przez zakrystię, to nie przyklęka w kąciku, lecz udaję się przed ołtarz, gdzie jest obecny Gospodarz tego domu.
  • Udział służby liturgicznej we Mszy św. nie może ograniczyć się do wykonywania powierzonych im czynności. Posługa ma ich prowadzić do pełniejszego włączania się w święte obrzędy, aby uczestniczyć w nich "świadomie i owocnie".
  • Spełnianie określonych czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu, lecz posługi. Należy więc podkreślać przekazywana treść, a nie samego siebie.
  • Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego pełniący posługę w prezbiterium biorą udział w procesji wejścia i uczestniczą w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie konieczności.
  • Swoje czynności wykonują we właściwym czasie, bez pośpiechu, nigdy przed zakończeniem czynności poprzedzającej.
  • Do Komunii św. przystępują pierwsi przed pozostałymi wiernymi.
  • Swoją postawą i zachowaniem się dają wiernym przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii

 


za: Hlondianum

.

Dziękujemy za wszystkie głosy na naszą stronę w Rankingu stron ministranckich:)